เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจคัดกรองพัฒนาการ การประเมินภาวะโภชนาการรวมถึงติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ได้แก่ เนิสเซอรี่โรงเรียนเลาหจิตร
สถานรับเลี้ยงเด็กผกาแก้ว
สถานรับเลี้ยงเด็กคงกำเนิด
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน
บ้านเด็กมงคลวิทยา
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน
และโรงเรียนอนุบาลบุญระวี