ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนเมื่อว้นที่ 3 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพทั่วไป การรับฟังธรรมะบรรยาย การให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดแบบ New Normal เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม การคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม