ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนเมื่อว้นที่ 17 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพทั่วไป การรับฟังธรรมะบรรยาย การให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการ ได้แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 ชุด เพื่อเป็นการลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นชุดที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการจัดแบบ New Normal เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม และมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน