ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อ ชีแจงการลงทะเบียนตามโครงการเที่ยวปันสุขของรัฐบาล และ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ให้เกียรติมาพบปะในครั้งนี้ด้วย