ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลจามเทวี โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเลาหจิต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 20 -23 กรกฎาคม 2563 และ 31 กรกฎาคม 2563