ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อ ชีแจงการลงทะเบียนตามโครงการเที่ยวปันสุขของรัฐบาล การติดตั้ง Application เพื่อรองรับการใช้งาน และ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ให้เกียรติมาพบปะในครั้งนี้ด้วย