ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการ อสม.ร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยในวันเดียวกันนี้ทางจัดหวัดลำพูนได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่นำโดยยุงลาย(โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไวรัสซิก้า) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

โดยในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน ได้ระดมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคน อสม. และจิตอาสา ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย

1. การเดินปูพรม สำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย
2. การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท
3. การฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางรถขยายเสียง