เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนพิจารณา​กลั่นกรองแผนงานโครงการ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณา​กลั่นกรองแผนงานโครงการที่เสนอเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ​เทศบาล​เมืองลำพูน​ประจำปีงบประมาณ​2564  โดยจะนำเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้กับที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาต่อไป