เมื่อวันที่18 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่2 ณ อาคารคุณธรรม36

เมื่อวันที่18 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่2 ณ อาคารคุณธรรม36

โดยมี คุณสุทธินี สุริยกุล ณ อยุทยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

มีการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประกอบเพลง "ระบำยอดหญ้า" โดยกลุ่มลีลาศเทศบาลเมืองลำพูน

และการแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ชุดมองเซิง โดยกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดไก่แก้ว

กิจกรรมธรรมบรรยาย โดย พระครูศรีวโภภาส เจ้าอาวาสวัดหนองเส้ง เรื่อง "การดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท"

การให้ความรู้ประจำเดือนกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง สมุนไพรกับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย นางสาววรรณิสา เนตรษุ และนางสาววรานันท์ ยอดลิลา เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน