เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ที่มาร่วมต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ (โดยการนำของสถาบันพระปกเกล้า) ศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชน