เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ทีมเยี่ยมบ้าน (หมอ พยาบาล เภสัชกร และนักอาชีวบำบัด) จากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่

ชุมชนสันป่ายางหลวง 1 ราย

ชุมชนประตูลี้ 1 ราย

ชุมชนไก่แก้ว 2 ราย