ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ให้เกียรติมาพบปะในครั้งนี้ด้วย ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวมีการให้ความรู้เรื่อง “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)” โดยคุณนพดล อรุณวรพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ และสามารถนำไปให้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนในชุมชนได้