วันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน (ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

 

โดย นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล รก.ผู้อำนวนการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมอบรม และเปิดโครงการฯ

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเพื่อให้ประชาชนคนเทศบาลเมืองลำพูน มีสุขภาพดีและมีความสุขในรูปแบบของตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19

 

วิทยากร

คุณเฉลิมพล เจนวิทยา (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่)

ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย

การป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

คุณพัฒฑณา อินทะชัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน)

ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจาก โควิด-19

แนวทางการประเมินตำบลวิถีชรวิตใหม่ปลอดภัยจาก โควิด-19

และการวางแผนดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน