เมื่อวันที่ 13และ14 มกราคม 2564 อสม.หมอประจำบ้าน เทศบาลเมืองลำพูน (รุ่นที่2) ออกฝึกลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ในการฝึกปฏิบัติงานลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการฝึกการสอบสวนโรค และแจกชุดกักตัวที่บ้าน ให้กับประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน