ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่และพนักงานนวด้านการแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่และพนักงานนวด้านการแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี 2563 ณ อาคารคุณธรรม 36 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมนายศิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและได้กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ซึ่งโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่และพนักงานนวดด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2564   เพื่อให้แพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานเดียวกันมีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ