ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุม อสม.ประจำเดือนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานตามแนวทางวิถีใหม่ ในช่วงขอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในการประชุมครั้งนี้มีการแจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน ล่าสุด เพื่อให้ อสม.ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน แนวทางการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายงานสถานการณ์ โรคโควิด-19 ใน จ.ลำพูน โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม. เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นการใช้ระบบประชุม อสม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เป็นครั้งแรกก็ตาม