ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565 เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลฯ ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาค ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทัศนีย์ สิทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจ และฝากความห่วงใยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้สมาชิกชมรมร่วมสนุก โดยมีผู้พิการ อาสาสมัครผู้ดูแล ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน