เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน และเรื่องอื่นๆ