ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ โครงการอสม.ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ อาคารคุณธรรม 36

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ โครงการอสม.ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ อาคารคุณธรรม 36 โดย ได้รับเกรียติจาก ท่านรองสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวพบปะพูดคุยและมอบหน้ากากอนามัย และทรายอะเบทให้ผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ ในการป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดแบบ เจอ แจก จบ โดยนางสาวเมธิณี งานดี พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน