ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ Application H4U และ SMART อสม.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ Application H4U และ SMART อสม. ณ อาคารคุณธรรม 36 โดย ได้รับเกรียติจาก ท่านรองสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวพบปะพูดคุยกับอสม.ที่เข้าร่วมโครงการอบรมในวันนี้ และภายในโครงการมีการแนะนำให้ความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่น SMART อสม. เพื่อบันทึกข้อมูลการทำงานของอสม. เช่น การสำรวจลูกน้ำยุงลาย การทำแบบสำรวจอสม.1 โดยมี นายนพดล อรุณวรพิทักษ์ และ นางสาวเมธิณี งานดี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้