เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตามความสมัครใจและตามความพร้อมของชุมชน และมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนมีเครื่องมือกำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติร่วม อันจะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ด้วยแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา(Developmental Evaluation-DE) ช่วงต้นน้ำ : กรณี ธรรมนูญสุขภาพ ลำพูน โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมในการกำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติอันจะนำไปสู่สุขภาวะของชุมชน โดยชุมชนสามารถจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตามความสมัครใจและตามความพร้อมของชุมชน ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนมีเครื่องมือกำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติร่วม อันจะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ที่สามารถแก้ปัญหาในด้านสุขภาพของพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์