เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชมรม รวมถึงมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชมรม รวมถึงมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้กล่าวพบปะกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ภายในกิจกรรมโครงการมีกิจกรรมการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุด้วยการรำไทเก็กและอเมซซิ่งมวยไทย นำโดย อ.อำนวยพร อินทะพันธุ์ พร้อมกลุ่มลีลาศเทศบาลเมืองลำพูน มีธรรมบรรยาย หัวข้อ การกตัญญูกตเวทิตา เป็นเครื่องหมายของคนดี โดยพระครูปลัดสุทัศน์ สุทัสฺสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และมีการให้ความรู้ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ-อาหารปลอดภัย ในชุมชน วิทยากรโดย คุณพงษ์นรินทร์ จินดา เภสัชกรชำนาญการ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีการเปิดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุฯ
     การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เน้นจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง กำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัด ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน