โดยคำแนะนำจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการป้องกันโรค ที่เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติ

- ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
- ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน
- หมั่นล้างมือ
- หมั่นทำความสะอาดสถานที่
- ต้องตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ 
- ใช้แอปไทยชนะ