รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
 
ที่
ข้อมูล
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน
บ้านเด็กมงคลวิทยา
เนิสเซอรี่เลาหจิตรวิทยา
สถานรับเลี้ยงเด็กผกาแก้ว
สถานรับเลี้ยงเด็กคงกำเนิด
เรนโบว์เนิสเซอรี่
หมายเหตุ
1
จำนวนเด็กทั้งหมด (ราย)
158
146
70
23
35
20
17
 
2 จำนวนเด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการตามแบบประเมินของกรมอนามัย (อนามัย 49)(ราย)
121
131
57
17
14
12
13
 
  - พัฒนาการปกติทั้ง 4 ด้าน
88
123
56
16
14
12
13
 
  - สงสัยล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
0
0
0
0
0
0
0
 
  - สงสัยล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว
6
3
0
0
0
0
0
ประเมินซ้ำ 1 เดือน
  - สงสัยล่าช้าด้านภาษาและการใช้ภาษา
27
5
1
1
0
0
0
  - สงสัยล่าช้าด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
0
0
0
0
0
0
0
 
 
  ผู้รับผิดชอบหลัก: นางประภัสสร เครือผิว
  ผู้รับผิดชอบรอง: นางสาววิจิตรา มณีขัติย์
  แหล่งที่มา: ็จากทะเบียนศูนย์เด็กเล็ก