ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมิืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562

ครั้งที่ 1

https://drive.google.com/open?id=1rQl-W1PL-HCLl9xVFx7GkIIYnFPSLA1I

ครั้งที่ 2

https://drive.google.com/open?id=1SEfwgEXr6LXkfLB5Wzl0UDMGgev4eavS