ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน [...]

จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมพี่เลี [...]

กิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริ [...]

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุม อสม. ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ อสม. และระเบียบการต่างๆ [...]

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดอบรมโครงการพัฒน [...]

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเ [...]

เวทีการประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ ๑)

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดเวทีการประกาศใช้ธ [...]

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑-๑๒ ปี ทั่วประเทศ พ.ศ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน และสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีเปิดโครงการ [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบา [...]

ประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาทางกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณ [...]