ซึ่งผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 ดังนี้