ช่องทางที่เปิดให้ผู้มีสิทธิรับบริการสามารถจองนัดหมายเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 มีดังนี้

ช่วงเวลาในการจอง 1/02/2564 - 31/03/2564

1 จองผ่านเป๋าตัง แอปพลิเคชัน 

2 Walk - in จองบนระบบ Hospital Portal ผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ  
   - ตรวจสอบสิทธิ
   - จัดการนัดหมาย

.........................................................

 
เฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่สามารถจองสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง "จองคิว-นัดฉีด" วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ด้วย Health Wallet ภายในแอป เป๋าตังได้
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ทั้งนี้ หญิงมีครรภ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjk5MQ==