การดำเนินคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนร่วมให้เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า