สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้มอบเกียรติบัตรรับรองสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เครือข่ายปฐมภูมิ Primary Care Award ระดับดีเยี่ยม ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน