ปีงบประมาณ 2555 ได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ [...]