กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน
   หน้าหลัก    เกี่ยวกับกองทุน     คณะกรรมการ     ระเบียบกองทุน     แผนการดำเนินงาน     ผลการดำเนินโครงการฯ   

 
   
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน
 

 

 

ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน) เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต โดยสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ผู้มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่

(1) สถานบริการ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
(2) หน่วยบริการ หมายถึง สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
(3) หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ของเทศบาล) ส่วนสาธารณสุข (ขององค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นต้น
(4) หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด เป็นต้น
(5) กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หมายถึง องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

โดยผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสนอแผนงาน/โครงการกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โทรศัพท์/โทรสาร 053-525776 ต่อ 318