ตามที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
โดยทำข้อสอบ เวลา 09.00 น  
สัมภาษณ์ เวลา 10.00น. – 11.00น.
ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

**ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
  • ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ