"เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างหลักประกันสุขภาพ แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบพอเพียง และมีมาตรฐาน"

โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนสร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเอง แ [...]

โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให [...]

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้คว [...]

โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันนี้เป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัค [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งจุดคัดกรองผู้มารับบริการทุกราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาอย่างเข้มงวด มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการทุกราย [...]

กรมควบคุมโรค แนะยึด`คาถา 5 ย.`ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรค แนะยึด`คาถา 5 ย.`ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล [...]

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [...]

สาระความรู้


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต(สุขภาพ)

"การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต(สุขภาพ)" เป็นสิ่งสำคัญและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกัน และทำให้โรคที่เป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs ­เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ฯลฯ [...]

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี

แมสปิดปากสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและการแพร่กระจายจากตัวเราสู่ผู้อื่น โดยแมสปิดปากควรใช้เมื่อ [...]