"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือกับ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID­19) โดย คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อสม [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจคัดกรองพัฒนาการ การประเมินภาวะโภชนาการรวมถึงติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กให้ไ [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมธรรมบรรยาย โดยท่านเจ้าอาวาส วัดประตูลี้ [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน มีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "โรคไตภัยเงียบใกล้ [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 100 ลิตร

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 100 ลิตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID­19 ให้กับศูนย์บริการสา [...]

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน งดให้บริการบางแผนก

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน งดให้บริการบางแผนก [...]

รู้ไหม...ว่าเราสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองผ่านระบบออนไลน์

รู้ไหมว่าเราสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง [...]

สาระความรู้