"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ตรวจ ATK เชิงรุกแก่พ่อค้าแม่ค้า ตลาดหนองดอก

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจ ATK เชิงรุกแก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดหนองดอก [...]

ศูนย์บริการฯ จัดการประชุม อสม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุม อสม.ประจำเดือนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่่ผ่านมา ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานตามแนวทางวิถีใหม [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น [...]

โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอบคุณเจ้แดงตลาดหนองดอก และคุณญานิศา ที่บริจาคเสื้อกันฝนและชุด PPE

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบา่ลเมืองลำพูน ขอขอบคุณเจ้แดง ร้านขายของทะเลตลาดหนองดอก ที่ได้บริการจาคเสื้อกันฝนจำนวน 50 ชุด และขอขอบคุณนางสาวญาณิศา สูนย์สาทร ที่ได้บริจาคขุด PPE จำนวน 8 ชุด ซึ่งทางศูนย์ [...]

วันที่ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงให้ความเห็นชอบให้วั [...]

ขอขอบคุณ บริษัทเอซเธติค บายแอมเพ็ค จำกัด ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณ ประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID­19) ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีบริ [...]

สาระความรู้


ชัวร์โควิด และวัคซีน

สาระความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิค­19 [...]