"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนเมื่อว้นที่ 3 กรกฏาคม 2563 [...]

ประชุม อสม. ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ในการประชุมครั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน [...]

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี2563 (รอบเก็บตก)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563 (รอบเก็บตก) ตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563 ของจ [...]

โครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดอบรม โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ให้กับ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอขอบคุณ คุณเบญจสิริ จันทนรุ่งโรจน์ ที่ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

โดย มีคุณสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในการรับมอบ [...]

เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30น. ถึง 17.00น. วันเสาร์ เวลา 08.30น. ถึง 16.00น. กรุณาโทรปรึกษาแพทย์แผนไทยทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ โทร 053525776 ต [...]

ศูนย์ตรวจ COVID-19 รายชื่อ Lab ตรวจ COVID-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ศูนย์ตรวจ COVID­19 รายชื่อ Lab ตรวจ COVID­19 ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [...]

สาระความรู้


ไข้เลือดออก (Dengue Fever)

โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 30 ปี [...]

8 new normal

ชีวิตวิถีใหม่ การปรับตัวในภาวะ COVID­19 ในที่ทำงาน ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต [...]

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยุงลาย

เคยสงสัยไหมว่าทำไมยิ่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย แต่ยุงลายก็ยังกลับมาเยอะเหมือนเดิม [...]