"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัด``โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัย ใส่ใจผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566`` ณ อาคารคุณธรรม [...]

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 [...]

เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2566 และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนให้บริการประชาชน วันที่ 17 มกราคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหา [...]

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. มี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


อสม.เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต

กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ปรากฏว่า นาง อัญชิรา [...]

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด แลกเปลี่ยนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนค [...]

สถาบันพระปกเกล้าได้มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท)

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันพระปกเกล้า โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถา [...]

สาระความรู้


โรคและภัยหน้าร้อน : โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งนั้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคติดต่อทาง อาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด [...]

4 วัคซีนจำเป็น ในผู้สูงอายุ

นอกจากวัคซีนป้องกันโควิด­19 แล้ว ยังมีอีก 4 วัคซีนจำเป็นที่ผู้สูงอายุ ควรรู้จักและฉีดป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย [...]

วิธีดูแลและป้องกันเด็กเล็ก จากโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด­19 ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่มพบมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองและคนใกล้ชิด ควรหมั่นสังเกตสุขภาพของเด็กอยู่เสมอ และควรสอนให้เด็กรู้จักรักษาสุขอนามัย เพื่อช่วยลดควา [...]