สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองลำพูนและกองการแพทย์ฯ ร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อม เนื่องในงานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเ [...]

ประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประชุมตามโครงการพัฒ [...]

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติก [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ศุนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกา [...]

โครงการอมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอม [...]

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับผู้ [...]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไ [...]

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการสน [...]

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤ [...]

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสา [...]

การประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อ [...]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่ออวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ [...]