กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหลวย

นางณัฏฐณิชา โสภณจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้สู [...]

โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลื [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 256 [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]

โครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการอาสาสมัครร่วมใจ เยี่ยมผู้ป่ [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์มณีเวช

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]

โครงการอสม.สมัครร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเ [...]

โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ [...]

โครงการดูและและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน [...]