ตอบ . ได้ ย้ายเฉพาะสิทธิการรักษาโดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านได้  โดยให้เจ้าบ้านที่อยู่ในตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นผู้เซนรับรอง

ตอบ: ได้ ผู้ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการทั้งกรมบัญชีการ และ อปท. สามารถใช้บริการโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยศูนย์บริการได้อำนวยความสะดวกให้บริการเบิกจ่ายตรงแก่ผู้มีสิทธิ ซึ่งใช้บริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

ตอบ . ไม่ได้ ผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง เพราะศูนย์บริการสาธารณสุข ไม่ได้เป็นหน่วยบริการในเครือข่ายของประกันสังคม

ตอบ : ไม่ได้ ต้องใช้สิทธิตาม พรบ.ของรถที่ประสบเหตุให้ครบก่อน ถึงจะสามารถใช้ตามสิทธิของตนเองได้

http://www.lmwcc.com/article/1619154430.html

- ศูนย์ข่าวโควิด 19 ลำพูน
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (Covid-19)