ดูแลป้องกันและปฏิบัติตนเองเบื้องต้น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ข้อ1 Q : หน้ากากแบบ N95 ควรใช้แบบ fit test หรือ fit check มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงหรือไม่
A: หน้ากาก N95 ที่ใช้ในการแพทย์ แนะนำให้ใช้เฉพาะกับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อ COVID-19 และต้องทำการทดสอบ fit check ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน

ข้อ2 Q: หน้ากากอนามัย N95 แต่ละรุ่น เช่น 9001 , 8201 มีความแตกต่างกันอย่างไร สามารถป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ได้หรือไม่
A: ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ หน้ากาก N95 ผู้ที่ไม่มีอาการป่วย สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า หรือ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ ผู้ที่มีอาการป่วยให้ใช้หน้ากากอนามัย สำหรับหน้ากาก N95 ที่ใช้ในการแพทย์ แนะนำให้ใช้เฉพาะกับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อ COVID-19

ข้อ3 Q: ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (ยินดีเสียค่าใช้จ่าย)
A: เนื่องจากการเกิดโรคต้องมีระยะฟักตัว ดังนั้น การตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 จึงใช้เฉพาะกับผู้สัมผัสหรือผู้สงสัยติดเชื้อเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อยืนยันการไม่ติดเชื้อในบุคคลทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถรับรองได้ว่าไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัวหรือจะไม่ติดเชื้อหลังจากการตรวจ สามารถศึกษาหาข้อมูลคำแนะนำการปฏิบัติของสถานประกอบการต่างๆได้ที่

ข้อ4 Q: หากต้องเดินทางไปประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ สามารถไปได้หรือไม่
A: ขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนำให้จำกัดการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด อาจจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางต้องลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะไปสัมผัส ใกล้ชิดกับบุคคลจำนวนมาก หรือผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจในสถานที่คับแคบ แออัด เป็นเวลานาน ล้างมือบ่อยๆ เมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ ไม่เอามือมาสัมผัสปาก จมูก ใบหน้า และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะ พบปะ สนทนากับบุคคล

ข้อ5 Q: การล้างมือด้วยน้ำอย่างเดียวสามารถทำลายเชื้อได้หรือไม่
A: การล้างมือเป็นการขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมือด้วยน้ำธรรมดาไม่สามารถทำลายเชื้อได้ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15-20 วินาที ในกรณีที่ไม่มีสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ขอให้ล้างน้ำสะอาดปริมาณมากๆ นานกว่า 20 วินาที และถูมือให้ทั่วถึง

ข้อ6 Q: เดินทางไปประเทศเสี่ยงอย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หลังจากกลับมาจะโดนกักตัว 14 วันหรือไม่
A: กระทรวงงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ เผยแพร่บนเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php เมื่อเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้งดการออกไปในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น และให้วัดอุณหภูมิกายทุกวัน จนกว่าจะครบ 14 วันนับจากเดินทางถึงประเทศไทย ระหว่างการสังเกตอาการหากพบว่ามีไข้ ไอ ให้แจ้ง 1422
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตอบคำถาม
โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาส
นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
นพ.ครรชิต ลิมปกาญจรัตน์
ณ วันที่ 25 ก.พ.63
ที่มา กรมควบคุมโรค