โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน [...]

สมุนไพรบําบัดบาทา แก้ชาในผู้ป่วยเบาหวาน

อาการชาเท้า เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่พบมากในผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากจะสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกแล้ [...]

โครงการศึกษาผลกระทบภาวะหมอกควันไฟป่าที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูน

โครงการศึกษาผลกระทบภาวะหมอกควันไฟป่าที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูน [...]

DHS-PCA ปีงบประมาณ 2559

เอกสารการประเมินตนเองระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพอำเภอและระบบบริการปฐมภูมิ (D [...]