เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

โทรศัพท์ / โทรสาร . 053-525776 


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

จุดบริการ เบอร์
- สำนักงานธุรการ 318
- เวชระเบียน/ประชาสัมพันธ์ 313
- ผู้อำนวยการ 316
- จุดซักประวัติ/โต๊ะพยาบาล 325
- แพทย์แผนไทย 320
- ห้องจ่ายยา / เภสัชกร 310
- ห้องการเงิน  311
- ห้องวัคซีน 323
- ห้องทันตกรรม 314
- ห้องตรวจโรค 1  319
- ห้องตรวจโรค 2 312
- ห้องตรวจโรค 3 324
- ห้องประชุมชั้น 3 326
- งานหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) 222


เบอร์โทรรถพยาบาลฉุกเฉิน  053-525750 / 1669