สถิติการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

 

สถิติรายงานในระบบ HDC