ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ "

ด้านการรักษาพยาบาล ทำการตรวจรักษาโดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัดและเจ้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8 นาฬิกา ถึง 18 นาฬิกา และในวันเสาร์เวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา และจัดรถพยาบาลฉุกเฉินบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันเปิดให้การรักษาพยาบาลเป็น 2 แนวทางการรักษา ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกเหนือจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคกระดูกและข้อทำการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกเด็กดีให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก ตรวจรักษาโรคเด็กโดยแพทย์เฉพาะทาง บริการฝากครรภ์ คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและคลินิกทันตกรรมซึ่งให้การรักษาโดยทันตแพทย์

ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ป่วยทุกสิทธิบัตรสามารถรับบริการได้ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สามารถเข้าถึงการรับบริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยไม่เสียค่ารักษาพยาบาลใดๆ ให้บริการนวดตัว นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร รักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและมีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เช่น การนั่งกระโจม การทับหม้อเกลือ

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
ตั้งอยู่เลขที่ 356/1 ถ.สันป่ายาง ต.ในเมือง อ.มือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์/โทรสาร 053-525776