คู่มือปฎิบัติงานเพิ่มเติมอื่นๆ 

1.  งานรักษาพยาบาล

2. งานส่งเสริมสุขภาพ

3. งานควบคุมป้องกันโรค

4. งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

5. งานแพทย์แผนไทย