คู่มือการใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย

คู่มือการใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้คนไทยทุกคน [...]

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 [...]

สปสช.ชื่นชมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ของเทศบาลเมืองลำพูน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชื่นชมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ของเทศบาลเมืองลำพูน [...]