ตารางการให้บริการ

วัน /เวลา

08.00-12.00 น.

12.00-18.00 น.

จันทร์

คลินิกวางแผนครอบครัว

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกทันตกรรม

คลินิกกายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

อังคาร

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกโรคกระดูกและข้อ

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกโรคกระดูกและข้อ

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

พุธ

คลินิกสุภาพเด็กดี

คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก-กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกตรวจรักษาโรคเด็ก

คลินิกทันตกรรม

คลินิกกายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกตรวจรักษาโรคเด็ก

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

พฤหัสบดี

คลินิกโรคเบาหวาน

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกทันตกรรม

คลินิกกายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศุกร์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกทันตกรรม

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

เสาร์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์