ลำดับ หัวข้อ
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2
2 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2565
3 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2564
4 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2565
5 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2564
6 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563
7 รายงานผลการพัฒนาทรัพยาการบุคคล ปีงบประมาณ 2562
8 แผนการดำเนินงานศูนย์บริการฯ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองลำพูน (2563)
9 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)
10 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2562
11 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562
12 คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน