ลำดับ หัวข้อ
1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2564
2 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563
3 รายงานผลการพัฒนาทรัพยาการบุคคล ปีงบประมาณ 2562
4 แผนการดำเนินงานศูนย์บริการฯ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองลำพูน (2563)
5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)
6 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2562
7 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562
8 คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
9 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
10 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผลงานปี 2557-2561)
11 แบบคำร้องลงเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)