ลำดับ หัวข้อ
1 สรุปผลการดำเนินงานคลินิกชุมชนอุบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน 2566
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2
3 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2565
4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2565
5 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2564
6 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2564
7 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563
8 รายงานผลการพัฒนาทรัพยาการบุคคล ปีงบประมาณ 2562
9 แผนการดำเนินงานศูนย์บริการฯ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองลำพูน (2563)
10 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)
11 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2562
12 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562