ลำดับ หัวข้อ
1 รายงานผลการพัฒนาทรัพยาการบุคคล ปีงบประมาณ 2562
2 แผนการดำเนินงานศูนย์บริการฯ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองลำพูน (2563)
3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)
4 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2562
5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562
6 คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
7 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
8 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผลงานปี 2557-2561)
9 แบบคำร้องลงเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)