ลำดับ หัวข้อ
1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563
2 รายงานผลการพัฒนาทรัพยาการบุคคล ปีงบประมาณ 2562
3 แผนการดำเนินงานศูนย์บริการฯ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองลำพูน (2563)
4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)
5 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลิกนิกชุมชนอบอุ่น) ปีงบประมาณ 2562
6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2562
7 คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
8 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
9 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผลงานปี 2557-2561)
10 แบบคำร้องลงเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)