วิสัยทัศน์
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ "


พันธกิจ
1. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
2. ให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องต่อเนื่อง ระหว่างสถานบริการสุขภาพและบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางกายและใจ
4. ป้องกันโรคและควบคุมโรคเพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชนให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
6. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม

 

ค่านิยมขององค์กร
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน