วิสัยทัศน์
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ "


พันธกิจ
1. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
2. ให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องต่อเนื่อง ระหว่างสถานบริการสุขภาพและบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ประชาชนมีสุขภาวะทั้งทางกายและใจ
4. ป้องกันโรคและควบคุมโรคเพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชนให้การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
6. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม

 

ค่านิยมขององค์กร
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

วัฒนธรรมองค์กร
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดถือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาค
3. เมื่อมาปฏิบัติงานพบหน้ากันจะยิ้มไหว้ ทักทายสวัสดีกัน
4. ทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และเคารพมติส่วนใหญ่
5. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม / ทำกิจกรรม / โครงการต่างๆ
6. ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
7. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วเป็นอย่างดี และยินดีต้อนรับผู้มารับ บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะกับทุกๆ ท่าน
8. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามข้อตกลงขององค์กร
9. ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย , การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ , การสวมหมวกกันน็อค , คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
10. จะร่วมมือกันในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
11. ให้ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์จากทรัพย์สินของกำนัล ใดๆ

จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร
1. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
3. พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่
5. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
6. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
7. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัย
8. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
9. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
10. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้รับสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาบรรณหรือการให้ตามประเพณี
11. ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองลำพูน ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
12. ข้าราชการเทศบาลเมืองลำพูน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แนวทางการลงโทษทางวินัย
   จากการดำเนินการกำหนดค่านิยมขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร หากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืน จะต้องถูกดำเนินการลงโทษตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ ตามแนวทางการลงโทษทางวินัยดังนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ภาคทัณฑ์
3. ตัดเงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไล่ออก