ปีงบประมาณ 2562 ได้รับโล่เกียรติคุณพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนให้เทศบาลเมืองลำพูน [...]

ปีงบประมาณ 2560ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพสต.ติดดาว ระดับห้าดาว

ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพสต.ติดดาว ระดับห้าดาว ตามโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเค [...]

ปีงบประมาณ 2559 ได้รับโล่เกียรติคุณพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเลิศ ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมม จากสถาบันพระปกเกล้า

การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนให้เทศบาลเมืองลำพูน ไ [...]

ปีงบประมาณ 2559 ได้รับรางวัลสถานที่ดีเด่น ที่เอื้อเฟื้อต่อคนพิการ

จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เนื่องในงานวันพิการสากล จังหวัดลำพูน [...]

ปีงบประมาณ 2557ได้รับเกียรติบัตรรับรองสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เครือข่ายปฐมภูมิ Primary Care Award ระดับดีเยี่ยม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้มอบเกียรติบัตรรับรองสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ เครือข่ายปฐมภูมิ Pr [...]

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับรางวัล สถานที่เอื้อต่อคนพิการ ระดับดี

จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมา [...]

ปีงบประมาณ 2556 ได้รับโล่รับรองสถานบริการที่ผ่านการประเมินคุณภาพ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ Primary Care Award ในระดับดีเยี่ยม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มอบโล่เกียรติคุณรับรองสถานบริการที่ผ่านการประเมินคุณภาพ เครือข่ายบร [...]

ปีงบประมาณ 2556 ได้รับรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มอบรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติกา [...]

ปีงบประมาณ 2556 ได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ และเอกชน และประชาสังคม

การดำเนินคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนร่วมให้เทศบาลเมืองลำพูน ไ [...]

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

การดำเนินคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนร่วมให้เทศบาลเมืองลำพูน ได้ [...]

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับโล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนสุขภาพชุมชนดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขได้มอบโล่เกียรติคุณแด่เทศบาลเมืองลำพูนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงาน [...]