ลำดับ หัวข้อ
1 คู่มือประชาชน ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
2 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
3 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผลงานปี 2557-2561)
4 แบบคำร้องลงเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)