โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งข้าราชการกรมบัญชีกลางและสิทธิข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เป็นโครงการแบบสมัครใจ โดยที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไม่ต้องการทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน หรือยุ่งยากที่จะต้องเดินทางมาขอหนังสือรับรองฯ จากต้นสังกัด สามารถสมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อลดภาระในการส ารองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะบุคคลที่ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งระบบยังช่วย ลดภาระงานของกองคลังของส่วนราชการที่จะต้องตรวจเอกสาร หลักฐาน และเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาลให้กับบุคคลในสังกัด

ระบบสารสนเทศเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล