โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้พิการ ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ มีการรวมกลุ [...]

โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการใส่ใจสุขภาพจ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสั [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กนักเรีย [...]

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนพิจารณา [...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ด้วยแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา(Developmental Evaluation-DE) ช่วงต้นน้ำ : กรณี ธรรมนูญสุขภาพ ลำพูน

เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ตามความสมัครใจและตามความพร้อมของชุมชน และมีเจตนารมณ์ให้ช [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกชมรมได้มีส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสั [...]

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 4 / 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผ [...]

ประชุมเวทีคืนข้อมูลการดำเนินงานธรรมนูญและร่วมจัดทำแผนสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเวทีคืนข้อมูลการ [...]

โครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอสม.เทศบาล [...]

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ปร [...]